Галена мома – работна невеста

Расла в едно село мома, хубава била, но галена. Идвали да я искат за снаха, а майка й на всички отговаряла:
– Момата ни е галена, тя не е научена да работи …
Щом чуели това, сватовете си отивали. Но един старец рекъл:
– Нека. У нашето село, който иска да работи – работи, който не иска – така си седи.
Вдигнали сватба.

И още на другия ден всички се хванали на работа. Само невестата седяла и нищо не похващала. Събрали се синовете и снахите на обед. Разчупил свекърът питата на толкова парчета, колкото души били на трапезата.
– А за невестата? – рекла свекървата.
– Тя не е гладна – отвърнал той. – Когато човек не работи, не огладнява.
Подир пладне всички пак се хванали на работа. Само невестата седяла и нищо не похващала.
Събрали се да вечерят и разчупил свекърът питата.
– А за невестата? – рекла свекървата.
– Тя не е гладна – отговорил той. – Когато човек не работи, не огладнява.
След вечеря всички заспали.
Само гладната невеста не мигнала. Още не съмнало, станала и измела двора, поляла цветята, издоила кравата, взела една мотика и почнала да копае. Видял свекърът колко много работа е свършила и доволен засукал мустак.
– Дъще – рекъл й, – ела да похапнем, а после ще копаем всички.
Хвърлила невестата мотиката и право на трапезата! Минало какво минало, дощли техните да я видят. Припнала невестата, отворила портите и извикала:
– Мамо, тате, слизайте по-скоро от колата и се хващайте на работа! Тук не е като у нас! Тук който не работи, не му дават да яде!

Избрано